پایگاه ارشد علوم دامی

نقش ریز مغذی ها در تولید مثل دام های نر

نویسنده : سعید برمکی | تاریخ : 16:15 - سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰

روی:

اثر غلضت روی در بیضه و پروستات بیشتر از سایر اندام های بدن می باشد. کمبود روی ابتدا فعالیت آنزیم تبدیل کننده آنزیوتنسین را مختل نموده و این به نوبه ی خود به تخلیه ی تستوسترون و ممانعت از اسپرم سازی منتهی می شود. بروز نقایص در اسپرماتوزئید ها اغلب در موش صحرایی مبتلا به کمبود روی مشاهده شده است. به نظر می رسد عنصر روی به طول عمر موثر اسپرماتوزوئیدهای انزال شده کمک کند ( Bedwal و Bahuguna، 1994 ).

 و همکاران(1998) گزارش کردند که بالا بردن سطح روی در جیره ی گاو های نر هلشتاین از50 به 150 ppm باعث افزایش معنی دار در تحرک و غلظت اسپرم شده است.

Berger  (2007) اظهار داشت که از دست دادن اشتها در اثر کمبود روی باعث کاهش ترشح هورمون آزاد کننده ی گنادوتروپین ها از هیپوتالموس، رشد ناقص بیضه ها و توقف اسپرم سازی در بره های نر گردیده و این می تواند به اختلال باروری در بره های نر منجر شود. علاوه براین کمبود روی در بره های نر با تاثیر خاص  موضعی بر روی بیضه ها باعث کاهش تولید تستوسترون و در نتیجه اختلال در رشد و نمو و عملکرد توبول های سیمنیفروس می گردد( Martin و همکاران،1997). کمبود روی در بزهای نر باعث کوچک شدن بیضه ها و کاهش میل جنسی در آنها می شود. در گاو های نر تغذیه شده با جیره های دارای کمبود رویتاخیر در رشد بیضه ها و هیپوگنادیسم را به دنبال دارد.

Kumar و همکاران (2006) گزارش کردند که مکمل کردن عنصر روی به اشکال آلی یا معدنی در جیره گاو های نر دو رگ باعث بهبود خصوصیات کمی ( حجم انزال، غلضت اسپرم و تعداد اسپرم به ازای هر انزال ) و کیفی ( pH منی، تحرک توده ای، تحرک فردی، درصد زنده مانی اسپرم، درصد اسپرم غیر طبیعی، درصد آکروزوم های سالم، تست نفوذ در مخاط سرویکس گاوی و تست تورمی اسپرم در محیط هیپو آسموتیک ) منی گردید. با وجود این، تعداد اسپرم به ازای هر انزال، تحرک توده ای و آزمون باروری منی به طریق نفوذ در مخاط سرویکس گاو های تغذیه شده با روی الی به شکل پروپیونات روی در مقایسه با شکل معدنی سولفات روی به طور معنی دار بالاتر بود. Oliveria و همکاران (2002) گزارش کرند استفاده از مکمل روی به صورت اکسید روی از سطوح 50 تا 200 ppm  در تغذیه ی خرگوش های نر، حجم انزال را تحت تاثیر قرار نداد ولی در در خرگوش های دریافت کننده ی سطوح 50،100 و 150 ppm (ولی نه صفر و 200 ppm) حجم توده ی سلولی در انزال ها افزایش یافت که نشان دهنده ی افزایش تولید سلول های اسپرم در حیوانات مکمل شده بود. ایشان همچنین اظهار داشته اند که در مطالعات گذشته خرگوش های نر مکمل شده با روی (35 تا 100 ppm) نسبت به شاهد افزایش حجم انزال و کمیت (غلظت) اسپرم در در انزال ها را نشان دادند. آنها بیان نموند مطالعات انجام شده حاکی است که عنصر روی در ساختمان بسیاری از آنزیم های مهم مثل کربنیک آنهیدراز، الکل دهیدروژناز، کربوکسی پپتیداز، سوپراکسید دیسموتاز و DNA پلیمراز دارد که آخری نقش اساسی در تقسیم سلولی دارد. همچنین این ماده ی معدنی باعث پایداری ساختمان چهارم آنزیم ها،RNA، DNA و ریبوزوم ها می شود. از این رو کمبود آن می تواند تکثیر سلول های جنسی  و اسپرم سازی را مختل کند. غلضت بالایی از عنصر روی در اندام هایی نظیر پروستات ، بیظه و خود اسپرماتوزوئیدها نیز نشان هنه ی اهمیت آن در تولید مثل حیوان نر می باشد. مکمل کردن روی در جیره اسپرم سازی را افزایش می دهد. این عنصر مستقیما از بلوغ سلول های اسپرم و حفظ اپی تلیم زاینده نقش دارد. عنصر روی مستقیما در رشد و نمو آناتومیکی اندام های تولید مثلی نر ها و فعالیت طبیعی آنها نقش داشته و در نتیجه ی کمبود روی در جیره باعث تاخیر در رشد و نمو بیشه ها، کاهش تولید تستوسترون و توقف اسپرم سازی می شود. تولید هورمون ها توسط غده ی هیپوفیز (ازجمله LH و FSH ) نیز در حیواناتی که کمبود روی دارند تحت تاثیر قرار می گیرند.

بنا به اظهارات Oliveria و همکاران (2002) مطالعات اخیر نشان ادند که تولید اکسیژن های واکنش گر مثل آنیون رادیکال سوپراکسید(-2O)،2O2H و رادیکال های هیدروکسیل (OH) به عنوان محصول جانبی اجتناب نا پذیر سلول های هوازی، در منی با کاهش تحرک اسپرم،کاهش توانایی ادغام اسپرم با اووسیت و کاهش باروری نر ها همراه است; اگر چه برای -2O نقش مهمی در پر کار نمودن و توانمند کردن اسپرم پیشنهاد شده است. تعادل مناسب بین تولید رادیکال سوپر اکسید و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز تعیین کننده ی عملکرد اسپرم می باشد. عناصر روی و مس  کوفاکتورهای آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز بوده و اضافه کردن این آنزیم وابسته به روی و مس همراه با کاتالاز به سیمن قوچ باعث افزایش تحرک اسپرم، دوام آکروزوم و باروری اسپرم قوچ گردیده است.
دسته بندی : پرورش گاو شیری


 

آخرین مطالب

» ورم پستان و جنبه های ژنتیکی آن در نشخوارکنندگان ( شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» مجموعه ای کامل در مورد ویتامین ها ( شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» تب، انواع و مکانیسم های دخیل در آن ( سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» شکست در این دوره دیگر مفهومی ندارد! ( دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ )
» استفاده از قند در جیره غذایی گاوهای شیرده ( شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ )
» مدیریت تغذیه ای گاوهای اهدا کننده ( شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ )
» انتخاب ژنومی یا انتخاب رایج ( چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ )
» دسترسی به مجموعه مقالات " اولین همایش مدیریت بهداشت دام- دانشگاه شیراز" ( شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ )
» برنامه های نوین غذایی طیور گوشتی ( شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ )
» دسترسی به مجموعه مقالات " اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ( شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ )
» نرم نرمک می رسد اینک بهار ( دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ )
» دانلود دفترچه سوالات دکترای علوم دامی سال 94 ( یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ )