پایگاه ارشد علوم دامی

گروه های خونی حیوانات مزرعه ای + سگ و گربه

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 18:35 - یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

گروه های خونی

گروه های خونی گوسفند

گوسفندان دارای هفت نوع گروه خونی میباشند که با حروف R, M, D, C, B, A و X نمایش داده میشوند.گوسفندان را بر حسب این که گلبولهای قرمزشان حاوی مقدار زیاد یا کم پتاسیم است به دو گروه تقسیم میکنند. این میزان اندازه گیری به وسیله سیستم M تنظیم میگردد. از گلبولهای قرمز گوسفندان معمولاً در بررسیهای ایمنی شناسی استفاده مینمایند زیرا به آسانی قابل تهیه بوده و به سهولت به دست میآیند.


گروه های خونی اسب
اسبها دارای هفت سیستم گروه خونی هستند که با حروف
Q, P, R, D, C, A و U نمایش داده میشوند. بیماری همولیتیک در کره اسبها زیاد مطرح نیست ولی در کره قاطرها که اختلالات پادگنی بین حیوان نر (الاغ) و حیوان ماده (اسب) زیاد است حدود ۸ تا ۱۰ درصد کره ها ممکن است مبتلا به بیماری همولیتیک گردند. مکانیسم ایجاد پادتن بر ضد گلبولهای قرمز چندان روشن نیست ولی تصور میشود که گلبولهای قرمز جنین جریان خون مادر راه پیدا میکنند. مادیانها در برابر گلبولهای قرمز جنین به مادر در ماه آخر آبستنی و هنگام زایش در اثر شکسته شدن عروق خونی جفت صورت میگیرد.بیماری همولیتیک در اسبهایی مطرح است که چندین بار زایمان کرده اند. پادتنهای موجود در بدن مادر از طریق جفت عبور نمیکنند بلکه از راه آغوز به کره منتقل میگردند. بنابراین کره سالم متولد میشود ولی چندین ساعت پس از خوردن آغوز آثاری چون ضعف، سستی، رنگ پریدگی مخاطات و زردی را بروز میدهد.

گروه های خونی سگ

سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود ۶۰ درصد سگها دارای گروه خونی A هستند. سیستم Tr و پادگن محلول نظیر r در گوسفند با سیستمO در خوک معادل میباشد.

گروه های خونی گربه
در گربه فقط یک سیستم گروه خونی عمده گزارش گردیده است و آن
AB میباشد ولی ممکن است گربه ها دارای گروه خونی B, A و یا A B باشند. گروه خونی ۹۵ـ۷۵ درصد گربه ها A و ۲۵ـ۵ درصد آنها B و گروه خونی AB کمتر از یک درصد گزارش شده است. پادگن A در لنفوسیتهای گربه دیده شده است. ضمناً تزریق یک میلی لیتر از خون گربه های با گروه خونی A به گربه های با گروه خونی B موجب شوک، کاهش فشار خون، قطع اعمال تنفسی و توقف حرکات قلب در ظرف چند دقیقه میگردد.

 

 

گروه های خونی گاو
گاوها دارای یازده سیستم گروه خونی میباشند که با حروف
Z, T, S, M, L, J, F, C, B, A و R نمایش داده میشوند و از بین آنها دو سیستم B و J واجد اهمیت بیشتری هستند. سیستم گروه خونیBدر گاوها از کلیه سیستمهای شناخته شده پیچیده تر است. به طوری که دراین سیستم ۶۰ پادگن مختلف برآورد شده است که این پادگنها به صورت دسته های کوچکتری به شکل فنوگروپ به ارث میرسند. با وجود این پیچیدگی تقریباً غیر ممکن است که خون یک گاو دهنده کاملاً مشابه خون گاو گیرنده باشد.

پیچیدگی سیستم B طوری است که در هر گاو به قدر کفایت ترکیب پادگنی متفاوت وجود دارد که بتوان به وسیله آن هر یک از گاوان را مشخص ساخت. طبعاً چنین سیستمی روش ایده آلی برای شناسایی هر یک از دامهای گله بشمار میرود و بسیاری از مراکز دامپروری برای کنترل اصالت گاوهای خریداری شده از آن استفاده میکنند.

پادگن J لیپیدی است که به طور آزاد در مایعات بدن گاو وجود دارد و به طور غیر فعال (Passive) مجذوب گلبولهای قرمز گردیده و به آن متصل میشود، لذا پادگن j نمیتواند پادگن حقیقی گلبول قرمز باشد و بدین جهت در خون گوساله های نوزاد وجود ندارد. این پادگن در ظرف ۶ ماه پیش از تولد جذب گلبولهای قرمز گوساله شده و در خون دیده نمیشود. گاوهای واجد پادگن J (J مثبت) دو نوع میباشند، برخی از آنها پادگن J در عیار بالا دارند به طوری که میتوان در سطح گلبولها و سرم آنها را تشخیص داد و برخی دیگر برعکس این حالت هستند. گاوان واجد J منفی ممکن است در سرمشان پادتن ضد J موجود باشد که عیار این پادگن برحسب فصول سال متغیر بوده به طوری که در تابستان و پاییز به حداکثر خود میرسد.

با توجه به موارد بالا میتوان چنین نتیجه گرفت که به واسطه وجود گاوان j مثبت و j منفی انتقال خون از گروه اول به گروه دوم ممکن است موجب واکنش شدید گردد حتی اگر فبلاً گاوان گیرنده نسبت به پادگن دهنده حساس نشده باشند. بیماری همولیتیک در گوساله های نوزاد نادر است ولی پس از واکسیناسیون بر ضد آناپلاسموز و یا بابزیوز ممکن است ایجاد شود زیرا این واکسنها را از خون گوساله های آلوده تهیه مینمایند. بدین صورت که واکسن آناپلاسموز را از راه مخلوط کرده مقدار زیادی خون گوساله های مبتلا تولید میکنند.

در این روش پس از مخلوط کردن خونها، مخلوط خون را خشک و منجمد مینماید و هنگام مصرف با مواد دیر جذب (ادجونت) مخلوط کنند و اما واکسن ضد بابزیوز نیز عبارت است از خون نسبتاً تازه گوساله‌های آلوده.

 


دسته بندی : فیزیولوژی دام و طیور
برچسب‌ها: گروه های خونی گوسفند, گروه های خونی گاو, گروه های خونی گربه

 

یونوفرها

نویسنده : | تاریخ : 15:51 - جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱

یونوفرها 

  یونوفرها ترکیبات لیپوفیلیک هستند که برای بسیاری از باکتری ها، پروتوزا، قارچ ها و موجودات آلی سمی و کشنده است. یونوفر ها مولکول هایی هستند که ساختمان انشعابی دارند و به واسطه ی طرز قرار گرفتن اتم های اکسیژن مشخص می شوند. این ترکیبات در چربی محلول می باشند. و سمیت این مواد به خاطر نفوذ این ترکیبات به غشای سلولی و تغییر بار یونی در داخل سلول می باشد. یونوفرها با اتصال به بار های مثبت و حمل آنها( سدیم،پتاسیم، منیزیم و کلسیم) به داخل غشای سلولی و ایجاد تغییر بار یونی داخل سلول سبب مرگ میکروب می شوند. بعضی از یونوفر ها مانند نیگرسین و موننسین به عنوان آنتی پورت مطرح هستند. یونوفرهای آنتی پورت دذیواره ی باکتری را در تمام جهات به بون هیدروژن نفوذ پذیر می کنند و این عمل برای فسفریلاسیون و ساخت ATP میکروب مزاحمت ایجاد می کند.

یونوفرهای دیگر به صورت یونی پورت هستند و کاتیون ها را بدون مبادله با یون هیدروژن به داخل سلول می برند، این یونوفرها به کاتیون های خاصی متصل می شوند با ورود  و خروج کاتیون های مختلف فشار اسمزی داخل سلولی به هم خورده و پولاریزالسیون غشاء  افزایش می یابد. موننسین یونوفری هست که به یون سدیم متصل  می شود  و می تواند با یون پتاسیم نیز باند شود. موننسین ورود گلوگز به باکتری را متوفق pH داخلی باکتری را افزایش می دهد. بر عکس تترونازین تمایل به اتصال به کاتیون های دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم دادرد. این عمل باعث ماندگاری بیشتر کاتیون های درون سلول و افزایش pH آنها می شود. یونوفرها با تغییر بار یونی و به هم زدن سیستم الکترونی فعالیت پمپ سدیم و پتاسیم و پمپ هیدروژن را تغییر می دهند.

حساسیت انواع باکتری ها به یونوفرها متفاوت هست. و باکتری های گرم منفی دارای ترکیبات پیچیده ای در ساختار خود هستند که مانع از نفوذ یونوفرها به داخل آنها می شود. در عوض باکتری های گرم مثبت حساسیت بیشتری به یونوفرها دارندو به سرعت از بین می روند. دز شکمبه یونوفر ها با تاثیر بر روی باکتری ها( به ویژه  گرم مثبت) شرایط تخمیر را تغییر داده و با افزایش انرژی و مصرف بهینه ی نیتروژن در شکمبه شرایط بهتری را برای تخمیر فراهم می نماید.


دسته بندی : مقالات تغذیه


 

نقش گوگرد در نشخوارکنندگان

نویسنده : | تاریخ : 0:22 - سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱

نقش گوگرد در نشخوارکنندگان


در این پست پاورپوینتی در رابطه با نقش گوگرد در نشخوارکنندگان را براتون آماده کرده ام.

زیست فراهمی ،متابولیسم ، وظایف ،کمبود ها و مسمومیت و بررسی چندین مقاله از محورهای این پاورپوینت می باشد.

امیدوارم هم برای دانشجویان کارشناسی علاقمند به تغذیه و هم دانشجویان ارشد مفید واقع بشه .

دانلود فایل


دسته بندی : مقالات تغذیه


 

کوآنزیم و آپوآنزیم

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 17:12 - سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱

کوآنزیم و آپوآنزیم

بیشتر آنزیم ها از دو قسمت پروتئینی به نام آپوآنزیم و دیگری غیر پروتئینی به نام کو آنزیم تشکیل شده اند

آنزیم  الف) کو انزیم        ملکولهای کوچک مقاوم د رمقابل حرارت تا 70 درجه

         ب) آپوآنزیم          ملکولهای درشت پروتئینی حساس در مقابل حرارت


کو آنزیم ها را بر حسب منشا آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد


1-     کو آنزیم هایی که از ویتامینهای گروه ب مشتق شده اند و چون بدن انسان قادر به سنتز آنها نیست بنابر این باید توسط مواد غذائی به بدن برسند 


این گروه شامل کو آنزیم های زیر است


-         تیامین پیروفسفات

-         فلاوین آدنین دی نوکلئوتیدFADو فلاوین  منونوکلدوتید FMN

-         نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید و نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید NADP+

-         کو آنزیم A

-         بیوتین


2-     کو آنزیم هایی که در بدن ساخته میشود


-         کو انزیم های تترا پیرولی

-         اسید لیپوئیک

-         کو آنزیم Q

-         آدنوزین تری فسفات


دسته بندی : بیوشیمی در علوم دامی


 

PROTEIN PHOSPHORYLATION

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 16:9 - جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱

PROTEIN PHOSPHORYLATION: A GLOBAL REGULATOR OF CELLULAR ACTIVITY

By David Secko

(August 2003)

As early as the 19th century it was known that phosphates could be bound to proteins. Most examples of these ‘phosphoproteins’ were found in milk (caseins) and egg yolk (phosvitin) and were simply considered a biological method of providing phosphorus as a nutrient. Therefore, the existence of phosphoproteins was considered a consequence of metabolic reactions, and nothing more, for almost a century after their discovery

تصاویر و بقیه متن در ادامه مطلب

متن روان و ساده ای است .

.
دسته بندی : بیوشیمی در علوم دامی


 

کلیه مسیرهای متابولیکی (بیوشیمیایی) در یک عکس

نویسنده : | تاریخ : 14:28 - دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱

کلیه مسیرهای متابولیکی (بیوشیمیایی) در یک عکس

با سلام . در این بخش عکسی رو براتون گذاشتیم که کلیه مسیرهای متابولیکی و بیوشیمیایی را نشون میده.قابل توجه همه علاقه مندان به بیوشیمی این فایل توسط پروفوسور دونالد نیکولسون نوشته شده است .

منبع : sigma-aldrich.com/pathways


برای دانلود اینجارا کلیک کنید.


دسته بندی : مقالات تغذیه
برچسب‌ها: پروفوسور دونالد نیکولسون, مسیرهای متابولیک, بیوشیمی و علوم دامی, علوم دامی

 

آنزیم اسید فسفاتاز

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 20:29 - چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱

آنزیم اسید فسفاتاز

این آنزیم از چند جهت حائزاهمیت است

1-مقدار آنزیم و فعالیت در بافت های مختلف

2-روشی برای تشخیص سرطان پروستات

3-استفاده از آنزیم در علوم قضایی

4-آنزیم و فعالیت های تخمدانی

مقدمه:فسفاتازهای خون که نام مناسبتر آن فسفومنو استراز یا ارتو فسفریک استر منوهیدرولاز است شامل دو نوع  اصلی  هستند phمطلوب این فسفاتاز 5 است

آلکالین فسفاتازها و اسید فسفاتازها هر یک دارای ایزوآنزیم های مختلفی هستند.اسید فسفات اولین بار در سال 1925 در ادرار یافت شد.مقدارش در ادرار مردان خیلی بیشتر از زنان بود.بزودی مشخص شد که منبع پروستات حاوی مقادیر زیادی از این آنزیم است.نوع دیگری از اسید فسفاتاز در اریتروسیتها و پلاکتها وجود دارد که با نوع پروستات آن تفاوت دارد.

ساختار آنزیم:

آنزیم اسید فسفاتاز یک پروتئین است که از چندین زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده است و ساختار فضایی آن به گونه ای است که پس از قرار گیری جایگاه فعال آن در سوبسترایش یعنی پارانیتروفنیل فسفات(PNPP) فعال شده و واکنش مربوطه را انجام می دهد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید
باتشکر از آقای سعید زیرکی

دسته بندی : بیوشیمی در علوم دامی


 

گوانیدی کردن

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 2:13 - چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱


گوانیدی کردن

    گوانیدی کردن یک فرآیند شیمیایی است که در آن نصف لیزین در پروتئین­ های جیره به هموآرژنین (2-آمینو-گوانیدینوهگزانویک اسید) تبدیل می­شود که این کار توسط واکنش با o-methylisourea تحت شرایط قلیایی صورت می­گیرد.

    پیشنهاد شده که پروتئین­ های گوانیده شده می­توانند به منظور تشخیص بین اسیدآمینه­ های اگزوژنوس و اندوژنوس در شیرابه گوارشی روده کوچک حیوانات استفاده شود.

    استفاده از کازئین گوانیده شده به عنوان تنها منبع پروتئینی در جیره­ های ارائه شده به جوجه ­های گوشتی اجازه می­دهد که اندوژنوس اسیدهای آمینه تحت شرایط نرمال خوراکدهی انداره­گیری شود و قابلیت هضم واقعی اسیدهای آمینه جیره در ایلئوم محاسبه شود.

    فرض­ های پایه­ ای این روش:

1-    هموآرژنین مثل یک اسیدآمینه شاخص (تیپیکال) در طی هضم و جذب رفتار می­کند

2-    هموآرژنین جذب شده به داخل لوله گوارش re-secreted نمی­شود

3-    حضور هموآرژنین در دستگاه گوارش یا پلاسما به خودی خود اتلاف اسیدآمینه اندوژنوس را تحت تاثیر قرار نمی­دهد

4-    هموآرژنین بطور ترجیحی توسط میکروفلور دستگاه گوارش متابولیسم نمی­شود

    pH بالای به کار رفته (10.5) در طول فرآیند گوانیده کردن (تبدیل ریشه لیزین به هموآرژنین) و اثرات ممکنه آن روی راسمیک شدن ریشه اسیدهای آمینه به فرم D و روی قابلیت هضم اسیدهای آمینه از مشکلاتی هستند که با استفاده از پروتئین­های گوانیده شده برای ارزیابی اتلاف اندوژنوس اسیدهای آمینه در حیوانات تک­معده­ای مطرح است، که این مشکل را با گوانیده کردن در دمای 4 درجه سانتیگراد بجای دمای اتاق برطرف می­کنند.

    هموآرژنین (اسیدآمینه­ای که برای سنتز پروتئین مورد استفاده قرار نمی­گیرد) بطور عادی در بافت­های بدن و Feedstuffs حضور ندارد و در کبد به لیزین تبدیل می­شود؛ این خصوصیات مطمئن می­کند که هموآرژنین جذب شده به روده کوچک بازگردانده نمی­شود.

v    بعد از تغذیه پروتئینی که هموآرژنین آن نشاندار شده، بازده اندوژنوس اسیدآمینه توسط مقایسه نسبت­های هموآرژنین به اسیدآمینه در جیره و شیرابه ایلئومی محاسبه می­شود.

    در بین پروتئین­ها بیشترین رنج تبدیل را کازئین (89.6 تا 99.6) دارد.

 


   


دسته بندی : بیوشیمی در علوم دامی


 

هورمون انسولین و تاثیر آن بر تولید شیر

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 23:24 - چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱

هورمون انسولین و تاثیر آن بر تولید شیر  

در این پست پاور پوینتی با عنوان هورمون انسولین و تاثیر آن بر تولید شیر    رو قرار داده ام که می توانید از قسمت زیر دانلود کنید.

با تشکر از آقای امیر حسین نصیری (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تهران)

دانلود فایل


دسته بندی : مقالات فیزیولوژی
برچسب‌ها: انسولین, تولید شیر, هورمون های تحریک کننده, گالاکتوپویه سیز, هورمون آنابولیک, انسولین وشیردهی

 

پروتئومیک يا پروتئوميكس

نویسنده : حسین واثقی دودران | تاریخ : 22:22 - چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱

پروتئومیک يا پروتئوميكس

پروتئومیکس دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین‌ها در مقیاس بزرگ است. این واژه را به قیاس ژنومیک (به معنی دانش بررسی ژن‌ها) ساخته‌اند .

مقدمه

با تکمیل پروژه ژنوم انسان مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار سلولها در شرایط مختلف را نمیتوان از روی توالی ژنهای آنها پیشگویی کرد. رفتار سلولی و تمام فعالیتهایی که در سلول انجام می‌شود بر عهده پروتئین ها است. در واقع برای ارتباط ژنوم با رفتار سلولها باید پروتئینهای سلولها را شناخت. به کلیه پروتئینهایی که در یک سلول در یک زمان مشخص بیان می‌شود، پروتئوم آن سلول گفته می‌شود و این پروتئوم است که فاصله بین ژنوم و مکانیسم مولکولی رفتار سلولی را پر می‌کند. برخلاف ژنوم، برای هر اورگانیسم نمیتوان یک پروتئوم واحد تعریف کرد. پروتئوم سلولهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند. یعنی سلولها علاوه بر پروتئینهای ضروری که در همه انواع سلولها بیان می‌شوند، دارای یکسری پروتئینهای اختصاصی نیز هستند. از این رو بهتر است پروتئوم را برای هریک از انواع سلولها تعریف نمود. با این حال پروتئوم یک نوع سلول نیز همیشه ثابت نیست. سلول در برابر شرایط مختلف محیطی و پیامهایی که از سلولهای اطراف دریافت می‌کند، پروتئینهای مختلفی را بیان می‌کند. بعبارت دیگر هر سلول تحت شرایط مختلف پروتئومهای متفاوتی دارد. بنابر این برای شناسایی مکانیسمهای مولکولی رفتار سلولی و واکنشهای زیستی، لازم است پروتئینهایی که در یک سلول بیان می‌شود، تغییرات آنها در شرایط مختلف، عملکرد آنها و همچنین برهمکنشهای بین پروتئینهای مختلف در یک سلول، بررسی شود. به مجموعه این بررسیها، نقشه برداری پروتئوم یا پروتئومیک، گفته می‌شود
دسته بندی : مقالات ژنتیک و اصلاح نژاد


 

آخرین مطالب

» بررسی و جلوگیری از اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گله های گاو شیری ( سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» نقش ویتامین‌ها و آنزیم‌های خوراکی در غلبه کردن بر چالش‌ها و ناهنجاری‌های متابولیکی ( دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» تاثیرات عمومی مربوط به آلودگی خوراک به مایکوتوکسین ها و اندوتوکسین ها ( دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» استفاده از ضایعات تقطیری اتانول در جیره ی گاو های شیری ( دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» ورم پستان و جنبه های ژنتیکی آن در نشخوارکنندگان ( شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» مجموعه ای کامل در مورد ویتامین ها ( شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» تب، انواع و مکانیسم های دخیل در آن ( سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ )
» شکست در این دوره دیگر مفهومی ندارد! ( دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ )
» استفاده از قند در جیره غذایی گاوهای شیرده ( شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ )
» مدیریت تغذیه ای گاوهای اهدا کننده ( شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ )
» انتخاب ژنومی یا انتخاب رایج ( چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ )
» دسترسی به مجموعه مقالات " اولین همایش مدیریت بهداشت دام- دانشگاه شیراز" ( شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ )